مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

ترجمه متون شما به کردی و فارسی

تدریس خصوصی زبان ها، لهجه ها و گویش های گوناگون کُردی

توسط خانم جلالی ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

ریبه ری ده رمانی و گه شتیاری له ئیران.

دابین کردنی شووقه، ئوتیل، ویلا له تارن و شومال بو میوانانی کوردستانی عیراق.

ته له فون: ۹۸۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴+

Health and tourism guide in Iran Apartment, Hotel, Villa reservation in Tehran and North of Iran for guests in Kurdistan-Iraq Tel: +98-93797979-54

توسط خانم جلالی

لطفاً تماس بگیرید : ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم جلالی      ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم جلالی ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی کرمانجی

 خانم جلالی ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم جلالی      ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم جلالی      ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴

- مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی سنندجی

 خانم جلالی ۰۹۳۷۹۷۹۷۹۵۴