رێبەر و وەرگێری ده رمانی و گه شتیاری له ئێران

دابین کردنی شووقه، ئوتیل، ویلا له تارن و شومال بۆ میوانانی کوردستانی عراق.

ته له فون:  ۹۸۹۳۳۳۳۶۶۳۳۰۳+

Health and tourism guide in Iran Apartment, Hotel, Villa reservation in Tehran and North of Iran for guests in Kurdistan-Iraq Tel: +98-9۳۳۳۶۶۳۳۰۳

جهت آموزش زبان کردی لطفاً با این شماره تماس بگیرید

خانم سوران : ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متون  کردی به فارسی و بلعکس

– تدریس خصوصی گویش های مختلف زبان  کُردی

 خانم سوران ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متون  کردی به فارسی و بلعکس

– تدریس خصوصی گویش های مختلف زبان  کُردی

 خانم سوران ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم سوران      ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی

 خانم سوران      ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی سنندجی

 خانم سوران ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳

– مترجم همزمان کردی به فارسی و بلعکس

– ترجمه متن به کردی و فارسی

– تدریس خصوصی زبان های گوناگون کُردی کرمانشاهی

 خانم سوران ۰۹۳۳۳۶۶۳۳۰۳